Zatvoreni investicioni fond «Mi-Group» d.d. Sarajevo

ZIF «Mi-Group» d.d. Sarajevo

ZIF «Mi-Group» d.d. Sarajevo

O fondu

about-bg

Puni naziv fonda: Zatvoreni investicioni fond sa javnom ponudom «Mi-Group» d.d. Sarajevo

Skraćeni naziv fonda: ZIF «Mi-Group» d.d. Sarajevo

Vrsta fonda: Zatvoreni investicioni fond sa javnom ponudom

Datum osnivanja fonda: Privatizacijski investicioni fond «Mi-Group» d.d. Sarajevo je osnovan 25.04.2001. godine kada je registrovan u Kantonalnom Sudu u Sarajevu pod brojem: UF/I-405/01. Dana 19.01.2006. Rješenjem Općinskog suda u Sarajevu broj: 065-0-Reg-06-000483 od 14.06.2006. godine u sudski registar je upisana transformacija Privatizacijskog investicionog fonda “MI-GROUP” d.d. Sarajevo u Investicioni fond “MIGROUP” d.d. Sarajevo. Datum donošenja odluke Skupštine o transformacije Investicionog fonda «Mi-Group» d.d. Sarajevo u Zatvoreni investicioni fond sa javnom ponudom«Mi-Group» d.d. Sarajevo je ujedno i datum osnivanja Zatvorenog investicionog fonda sa javnom ponudom «Mi-Group» d.d. Sarajevo

Vrijeme trajanja fonda: Fond je osnovan na neodređeno vrijeme

Prava iz dionica fonda: Dioničarima Fonda, u skladu sa Zakonom, pripadaju sljedeća prava: 1. Pravo glasa na skupštini Fonda; 2. Pravo na obavještenost; 3. Pravo na dividendu ili udio u dobiti; 4. Pravo na isplatu dijela ostatka likvidacione, odnosno stečajne mase Fonda. Ova prava vlasnik dionica (domaće ili strano, fizičko ili pravno lice) ostvaruje srazmjerno učešću ukupnog nominalnog iznosa njegovih dionica u osnovnom kapitalu Fonda.

Informacija o berzi na kojoj će biti uvrštene dionice fonda: Sarajevska berza-burza vrijednosnih papira d.d. Sarajevo

Statut, prospekt i finansijske izvještaje Fonda je moguće dobiti u sjedištu Društva za upravljanje fondovima «Market Investment Group» d.o.o. Sarajevo, Zagrebačka br. 50, 71000 Sarajevo, BiH

Osnovni podaci

about-bg

Banka Depozitar: Raiffeisenbank bank d.d. Bosna i Hercegovina

Neovisni vanjski revizor: Zuko d.o.o. Sarajevo

Osnovni kapital: 119,231.706 KM

Broj dionica: 4.926.930

Nominalna vrijednost dionice:24,20 KM

DJELATNOST

about-bg

Djelatnost Fonda je posredovanje u poslovanju vrijednosnim papirima. Sjedište je u Sarajevu, Zagrebaèka 50/IV. Kapital Fonda trenutno iznosi 41.259.562,12 KM. Trenutno, broj dioničara je oko 21.440. Osnovni kapital Fonda podijeljen je na 4.926.930 dionice, klase A, sa nominalnom vrijednošču od 24,20 KM.
Dionice su dematerijalizovane, nedjeljive, neograničeno prenosive, obicne dionice, glase na ime i sadrže prava na ucešče u upravljanju, raspodjeli dobiti i diobi imovine, preostale nakon stečaja ili likvidacije Fonda. Fond je učestvovao u tri javna poziva za upis dionica u Federaciji Bosne i Hercegovine. Portfolio vrijednosnih papira čine dionice, odnosno, udjeli u 83 emintenata.

RUKOVODSTVO

about-bg

Fondom upravlja Društvo za upravljanje fondovima "MARKET INVESTMENT GROUP" d.o.o. Sarajevo. Organi Fonda su Skupština i Nadzorni odbor. Skupštinu čine i pravo učešća i odlučivanja imaju dioničari upisani na listi dioničara Fonda kod Registra (trenutno ih je oko 21.500), 30 dana prije datuma održavanja Skupštine. Skupština se sastaje najmanje jednom godišnje, po pravilu u mjestu sjedišta Fonda, a troškove održavanja Skupštine snosi Fond. Fond ima Nadzorni odbor u sastavu: predsjednik i 2 člana, koje imenuje i razrješava Skupština Fonda. Fond zastupa direktor, koga imenuje Nadzorni odbor.
VLASNIČKA STRUKTURA:

r. br. Naziv vlasnika Donica Država Procenat %
1 ZIF NAPRIJED D.D. 1231417 BIH 24,9936
2 ZIF "BOSFIN" d.d. Sarajevo 378916 BIH 7,6907
3 KVANTUM GROUP DD SARAJEVO 200000 BIH 4,0593
4 SOUTH EUROPE CAPITAL INC. 177702 VGB 3,6067
5 ZIF "FORTUNA FOND" d.d. Bihać 150772 BIH 3,0602
6 A1 NEPREMIČNINE D.O.O 104258 SVN 2,9378
7 DZS d.d. 100000 SVN 2,0297
8 NALIĆ MUJO 99553 BiH 2,0206
9 FUTURA INVESTMENT LTD 93152 GBR 1,8907
10 Nisa, trgovina in stvoritve d.d. 63219 SVN 1,2831

EKSTERNI REVIZOR