MI-Group.ba

Budite u toku sa najnovijim dešavanjima Zatvorenog investicionog
fonda sa javnom ponudom MI Group

Odluke XI redovne Skupštine ZIF Mi-group d.d.

Skupštini je prisustvovalo 1,627.600 – 33,0348% dioničara.
Skupština je donijela sljedeće Odluke:
- Odluku o usvajanju godišnjeg finansijskog izvještaja Zatvorenog Investicionog fonda sa javnom ponudom ‘’MI-GROUP’’ d.d. Sarajevo za 2017.g. sa izvještajima Vanjskog revizora, Odbora za reviziju i Izvještajem o radu Nadzornog odbora Zatvorenog investicionog fonda sa javnom ponudom ‘’MI-GROUP’’ d.d. Sarajevo za 2017. Godinu;
- Odluku o načinu pokrića gubitka Fonda iz 2017. godine;
- Odluku o razrješenju Predsjednika Nadzornog odbora Fonda na lični zahtjev;
- Odluku o imenovanju Sadata Begića za člana Nadzornog odbora Fonda;
- Odluku o izmjenama i dopunama Stauta Zatvorenog investicionog fonda sa javnom ponudom ‘’MIGROUP’’ d.d. Sarajevo i usvajanje prečišćenog teksta Statuta;
- Odluku o povjerenju članovima Nadzornog odbora Fonda;
- Odluku o izboru Vanjskog revizora Fonda za 2018. godinu;

MI Group © 2006. - 2015. sva prava pridržana. Kontakt